Thuế nhà thầu nước ngoài với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa

Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 10453/BTC-CST ngày 27/7/2016 (“Công văn 10453”) và Công văn số 15888/BTC-CST ngày 7/11/2016 (“Công văn 15888”), sau khi tham vấn ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cho rằng việc doanh nghiệp Việt Nam nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa được coi là hoạt động hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo Luật sở hữu trí tuệ, chứ không phải là hoạt động chuyển giao công nghệ.

Do đó, ngoài 10% thuế TNDN, khoản thu nhập này phải chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10% (nếu kê khai theo phương pháp khấu trừ), hoặc 5% (nếu kê khai theo phương pháp trực tiếp). Như vậy, thuế nhà thầu nước ngoài (NTNN) đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ bao gồm cả thuế TNDN và thuế GTGT.

Chính sách thuế nhà thầu nước ngoài vẫn chưa rõ ràng?

Trên thực tế, trước khi Công văn 10453 và Công văn 15888 được ban hành, một số công văn về chính sách thuế NTNN chưa thực sự rõ ràng và thống nhất về việc áp dụng phần thuế GTGT. Trong một số đợt kiểm tra thuế, một số cơ quan thuế đã chấp thuận cho doanh nghiệp kê khai thuế NTNN theo mức thuế suất thuế TNDN 10% và miễn thuế GTGT.

Công văn 10453 và Công văn 15888 không đề cập đến vấn đề truy thu hồi tố thuế GTGT cho những khoản phí chuyển giao đã được nộp thuế, lại được ban hành hướng dẫn riêng cho một số cục thuế và doanh nghiệp cụ thể. Do đó, các doanh nghiệp có ký kết thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa cần rà soát lại việc kê khai tính thuế để kịp thời có các điều chỉnh kê khai phần thuế GTGT đúng quy định đối với những hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ký kết từ ngày 07/11/2016.

Những khoản phí chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chưa được nộp thuế cho đến ngày 07/11/2016 cũng áp dụng mức thuế GTGT này. Trường hợp chưa rõ doanh nghiệp nên cân nhắc xin hướng dẫn riêng từ cơ quan thuế/Bộ Tài Chính cho đơn vị mình.