Bản tin pháp luật quý IV năm 2017

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành
I Đầu tư
1 Quyết định

1865/QĐ-TTG

23/11/2017 23/11/2017 Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính phủ

 

2 Nghị định

124/2017/NĐ-CP

15/11/2017 01/01/2018 Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí Chính phủ

 

3 Thông tư

04/2017/TT-BKHĐT

15/11/2017 01/03/2018 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4 Quyết định

2125/QĐ-BTC

20/10/2017 20/10/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ tài chính Bộ Tài Chính
II Doanh nghiệp
5 Nghị quyết

121/NQ-CP

22/11/2017 22/11/2017 Về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Chính phủ

 

6 Nghị  định 126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 01/01/2018 Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần Chính phủ

 

7 Nghị quyết

97/NQ-CP

02/10/2017 02/10/2017 Ban hành chương trình hành động của Chí phủ thực hiện nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 06 năm 2017 của hội nghị ban chấp hành TW Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đối mới và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước Chính phủ

 

III Thuế – Phí – Lệ phí
8 Nghị định

125/2017/NĐ-CP

16/11/2017 01/01/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyết đối, thuế hỗn hợp thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan Bộ Tài chính
10 Quyết định

2413/QĐ-BTC

23/11/2017 23/11/2017 Ban hành quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế Bộ Tài chính
11 Quyết định

2369/QĐ-BTC

16/11/2017 16/11/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Bộ Tài chính
12 Quyết định

3724/QĐ-TCHQ

01/11/2017 01/11/2017 Về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế Tổng cục hải quan
13 Quyết định

1848/QĐ-TCT

24/10/2017 24/10/2017 Về việc ban hành quy trình công khai các bước giải quyết  khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp

 

Tổng cục thuế
IV Lao động – Tiền lương
14 Thông tư 07/2017/TT-BNV 10/10/2017 01/12/2017 Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hướng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước Bộ Nội vụ