Tổng hợp các văn bản về Sở hữu trí tuệ

Dưới đây là toàn bộ các Luật, Nghị định, Thông tư về Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. InvestOne Law Firm sẽ luôn cập nhật trong bài viết này.

TT SỐ VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH TÊN GỌI/TRÍCH YẾU

LUẬT

1. 33/2005/QH11 14/06/2005 Bộ luật Dân sự (phần sở hữu trí tuệ)
2. 50/2005/QH11 29/11/2005 Luật Sở hữu trí tuệ
3. 36/2009/QH12 19/06/2009 Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)
4. 80/2006/QH 11 29/11/2006 Luật chuyển giao công nghệ

NGHỊ ĐỊNH

5. 100/2006/NĐ-CP 21/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
6 122/2010/NĐ -CP 31/12/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
7. 103/2006/NĐ-CP 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
8. 105/2006/NĐ-CP 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
9. 172/2007/NĐ-CP  

28/11/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng
10. 133/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ (khoản 1 Điều 13)
11. 47/2009/NĐ-CP 13/5/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
12. 49/2009/NĐ-CP 21/5/2009 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ (điểm b khoản 1 Điều 8, )
13. 35/2006/NĐ-CP 31/3/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại (khoản 2 Điều 14, điểm b khoản 3 Điều 19)
14. 89/2006/NĐ-CP 3/9/2006 Nghị định về nhãn hàng hóa (Đ12)
15. 97/2008/NĐ-CP 28/8/2008 Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet (khoản 1 Điều 19)
16.

 

71/2007/NĐ-CP 03/05/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin (Điểm d khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 15, khoản 4 Điều 17, Điều 29)
17. 88/2010/NĐ-CP 16/08/2010 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
18. 97/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

THÔNG TƯ

19 01/2007/TT– BKHCN 14/2/207 Hướng dẫn thi hành nghị định số 13/2006/NĐ – CP của Chính Phủ.
20 01/2008/TT-BKHCN 25/02/2008 Hướng dẫn thu hồi Thẻ giám định viện sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
21. 04/2009/TT-BKHCN 27/03/2009 Sửa đổi bổ sung Thông tư 01/2008/TT-BKHCN Hướng dẫn thu hồi Thẻ giám định viện sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
22. 18/2011/TT-BKHCN 22/07/2011 Sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 01/2007/TT– BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/07/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009.
23. 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 Hướng dẫn thu hồi Thẻ giám định viện sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011.
24. 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính Phủ