Thông báo về việc thống nhất áp dụng một số quy định tại Hiệp định CPTPP

Ngày 12/11/2018, Quốc hội Khóa 14, Kỳ họp thứ 6 đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP theo Nghị quyết số 72/2018/QH14. Ngày 26/11/2018, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand đã có văn bản số LGL/CPTPPD/2018-15 thông báo thời điểm Hiệp định CPTPP phát sinh hiệu lực với Việt Nam là ngày 14/01/2019.

Trên cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và Khoản 3 Điều 5 Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 1926/TB-SHTT ngày 01/02/2019 về việc thống nhất áp dụng một số nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ còn có sự khác biệt giữa Hiệp định CPTPP với Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật liên quan trước khi các nghĩa vụ này được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

Toàn văn Thông báo số 1926/TB-SHTT được đăng tải tại đây.