Bản tin pháp luật quý IV năm 2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT QUÝ IV NĂM 2018

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành
I Đầu tư
1 Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT 17/10/2018 01/12/2018 Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài Bộ kế hoạch và đầu tư
2 Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT 27/12/2018 10/02/2019 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Bộ kế hoạch và đầu tư
3 Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT 06/12/2018  21/01/2019 Hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Bộ kế hoạch và đầu tư
4 Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2018 05/12/2018 05/12/2018 Chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
II Doanh nghiệp
1 Nghị định 163/2018/NĐ-CP 04/12/2018 05/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Chính phủ
2 Thông tư 132/2018/TT-BTC 28/12/2018 15/02/2019 Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Bộ Tài chính
3 Thông tư 95/2018/TT-BTC 17/10/2018 01/12/2018 Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Bộ Tài chính
4 Quyết định 2765/QĐ-BGTVT năm 2018 21/12/2018 21/12/2018 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải Bộ giao thông vận tải
5 Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2018 09/11/2018 09/11/2018 Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Chính phủ
III Lao động
1 Nghị định 143/2018/NĐ-CP 15/10/2018 01/12/2018 Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam Chính phủ
2 Nghị định 148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 15/12/2018 Sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động Chính phủ
3 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH 17/10/2018 01/01/2019 Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
4 Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH 26/11/2018 01/01/2019 Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
5 Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH 25/12/2018 01/07/2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội