Bản tin pháp luật quý I năm 2018

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành
I Đầu tư
1 Quyết định 1292/QĐ-UBND 14/3/2018 14/3/2018 Phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030 UBND TP Hà Nội
2 Nghị định 38/2018/NĐ-CP 11/3/2018 11/3/2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Chính phủ
3 Nghị định 32/2018/NĐ-CP 08/3/2018 08/3/2018 Sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Chính phủ
4 Quyết định 213/QĐ-TTg 12/2/2018 12/2/2018 Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng” Thủ tướng chính phủ
5 Quyết định 169/QĐ-TTg 02/02/2018 02/02/2018 Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2018 Thủ tướng chính phủ
6 Nghị định 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 15/01/2018 Sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương Chính phủ

 

II Doanh nghiệp
7 Nghị định 39/2018/NĐ-CP 11/3/2018 11/3/2018 Hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Chính phủ
III Thuế – Phí – Lệ phí
8 Quyết định 241/QĐ-TTg 23/02/2018 23/02/2018 Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thủ tướng chính phủ
9 Thông tư 14/2018/TT-BTC 07/02/2018 26/3/2018 Sửa đổi Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp Bộ Tài chính
10 Thông tư 05/2018/TT-BTC 22/01/2018 03/02/2018 Hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy Bộ Tài chính
IV Lao động – Tiền lương
11 Nghị định 24/2018/NĐ-CP 27/02/2018 12/4/2018 Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động Chính phủ
V Sở hữu trí tuệ
12 Nghị định 22/2018/NĐ-CP 23/02/2018 10/4/2018 Hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan Chính phủ