Hiệp ước WCT chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam

Từ ngày 17/02/2022, Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WCT) chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam.

Hiệp ước WCT là một thỏa thuận đặc biệt theo Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, đề cập đến việc bảo hộ tác phẩm và quyền tác giả trong môi trường số. 

Hiệp ước WCT gồm 25 điều, điểm nổi bật của Hiệp ước so với Công ước Berne là đã ghi nhận thêm hai đối tượng bảo hộ của quyền tác giả là chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu. Hiệp ước cũng có những điều khoản cơ bản cho việc bảo hộ quyền tác giả trong môi trường số.

Với tư cách là thỏa thuận đặc biệt của Công ước Berne, Hiệp ước WCT buộc các quốc gia ký kết phải tuân thủ từ Điều 1 đến Điều 21 và phần Phụ lục của Công ước Berne. Vì vậy, các quyền được bảo hộ tại WCT về cơ bản giống với quyền được bảo hộ tại Công ước Berne, bao gồm các quyền sao chép, quyền phân phối, quyền cho thuê, quyền truyền đạt tới công chúng và quyền nhân thân. Hiệp ước đặc biệt nhấn mạnh đến việc áp dụng các quy định về quyền tác giả trong môi trường số cũng như quy định việc áp dụng các biện pháp công nghệ và thông tin quản lý quyền.

Tham gia vào Hiệp ước WCT sẽ tạo động lực cho các cá nhân, tổ chức hoạt động sáng tạo khai thác, sử dụng các đối tượng bảo hộ quyền tác giả trên môi trường số, tạo hành lang pháp lý cho việc bảo vệ quyền tác giả trên môi trường mạng Internet, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên bản quyền của quốc gia, thu hút đầu tư và bảo vệ sự sáng tạo ở trong nước và quốc tế.