Hỗ trợ đăng ký quốc tế sáng chế cho người nộp đơn cá nhân

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Công văn số 5360/SHTT-NĐHT  ngày 15/4/2020  thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế (ĐKQT) đối với sáng chế cho các cá nhân, cụ thể như sau:

(i) Đối tượng được hỗ trợ:

Các cá nhân Việt Nam là chủ đơn có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế;

– Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;

– Chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký sáng chế quốc tế;

– Đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/5/2020.

(ii) Nội dung hỗ trợ:

– Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đăng ký quốc tế đối với sáng chế;

– Hiệu chỉnh bản mô tả cho phù hợp khi nộp đơn ở pha quốc tế và dịch Bản mô tả sang tiếng Anh;

– Chuẩn bị các loại tài liệu, điền thông tin tờ khai theo quy định;

– Phí đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam;

– Nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế.

(iii) Kinh phí hỗ trợ:

Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế (tối đa 60 triệu đồng/giải pháp). Phần kinh phí còn lại các cá nhân tham gia chịu trách nhiệm đối ứng.

Thời gian nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ: đến hết ngày 15/5/2020

 Các cá nhân có thể gửi nhiều đề xuất hỗ trợ. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, trong năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét lựa chọn trên nhu cầu thực tế.

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02435571843; Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn