Liên kết hữu ích

Bộ Khoa học và Công nghệ:

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam:

Cục Bản quyền tác giả:

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ:

Cục Trồng trọt:

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới:

Tổ chức Thương mại thế giới:

Cơ quan Sở hữu trí tuệ Mỹ:

Cơ quan Sở hữu trí tuệ Úc:

Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu:

Cơ quan Sáng chế châu Âu:

Cơ quan Sáng chế Nhật Bản:

http://www.most.gov.vn/

http://www.noip.gov.vn/

http://www.cov.gov.vn/

http://www.vipri.gov.vn/

http://www.cuctrongtrot.gov.vn/

http://www.wipo.int/portal/en/index.html

https://www.wto.org/

http://www.uspto.gov/

http://www.ipaustralia.gov.au/

http://www.epo.org/

http://worldwide.espacenet.com/

https://www.jpo.go.jp/