Nộp đơn tại Việt Nam

Trademark Registration Process in Vietnam

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: – Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; được sửa…