Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT- BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 gồm 3 Điều chứa 49 Điểm quy định về việc sửa đổi, bổ sung các quy định một cách rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp, nội dung chủ yếu như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung liên quan đến các quy định chung trong thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thủ tục đăng ký sáng chế, thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp và thủ tục đăng ký nhãn hiệu, đặc biệt là các thủ tục về xử lý đơn nhãn hiệu quốc tế.

3. Sửa đổi, bổ sung liên quan đến đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

4. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến ghi nhận, sủa đổi, xóa tên đại diện sở hữu công nghiệp.

5. Bổ sung quy định về bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp.

6. Điều chỉnh thời hạn cho người nộp đơn và Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình thẩm định đơn.

7. Sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ cho phù hợp với pháp luật và thực tiễn thi hành.

8. Đặc biệt, sửa đổi một cách toàn diện các quy định về khiếu nại quy định tại điểm 22 của Thông tư 01/TT- BKHCN trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật Khiếu nại hiện hành, cụ thể như sau:

– Làm rõ người có quyền khiếu nại.

– Làm rõ đối tượng khiếu nại, cụ thể là làm rõ các loại quyết định, thông báo có thể khiếu nại; quyết định, thông báo không bị coi là đối tương khiếu nại và quyết định, thông báo bị coi là trái pháp luật.

– Làm rõ nguyên tắc cấm thay đổi hồ sơ khiếu nại, cấm sửa đổi/bổ sung đơn là đối tượng của quyết định bị khiếu nại.

– Bổ sung quy định chi tiết về văn bản giải trình lý do khiếu nại làm căn cứ khiếu nại và quyết định giải quyết khiếu nại.

– Bổ sung quy định về các trường hợp ra quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại hoặc các trường hợp không thụ lý giải quyết khiếu nại.

– Bổ sung quy định về cơ chế sử dụng chuyên gia tư vấn độc lập, hội đồng tư vấn về giải quyết khiếu nại.

– Bổ sung quy định về công bố Quyết định giải quyết khiếu nại.

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2018.