Những trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Từ chối cấp văn bằng bảo hộ là quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau quá trình thẩm định đơn đăng ký. Các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong sở hữu công nghiệp được quy định cụ thể như sau:

* Đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý:

  1. Có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ.
  2. Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 của Luật sở hữu trí tuệ.
  3. Đơn thuộc trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất mà không được sự thống nhất của tất cả những người nộp đơn.

* Đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ khi không đáp ứng yêu cầu về mặt hình thức theo quy định tại Điều 109 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005.

* Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thực hiện các thủ tục sau đây:

  1. Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn có ý kiến phản đối dự định từ chối.
  2. Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu người nộp đơn không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng dự định từ chối quy định tại điểm a khoản này.
  3. Cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp theo quy định nếu người nộp đơn có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối.

* Trong trường hợp có phản đối về dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng được thẩm định lại về những vấn đề bị phản đối.

Để tìm hiểu thêm cũng như giải đáp các vướng mắc về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quý khách hàng có hãy liên hệ với Chúng tôi để được sử dụng dịch vụ hữu ích nhất, điện thoại: (84) 24 32242476 hoặc email: info@investone.com.vn.

Mọi thắc mắc hãy liên hệ với InvestOne để được tư vấn chi tiết nhất.