Đăng ký quyền tác giả đối với phần mềm máy tính

Quyền tác giả là một chế định pháp luật trong đó tập hợp các quy định cụ thể về việc bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học – sau đây gọi là “tác phẩm”. Theo quy định, các tác phẩm đủ điều kiện bảo hộ quyền tác giả là các sáng tạo gốc. Chúng được bảo hộ bất kể chất lượng của chúng và bao gồm cả những hướng dẫn kỹ thuật và hình vẽ kỹ thuật đơn thuần.

Như vậy, thủ tục đăng ký quyền tác giả nhằm chứng minh chứng minh quyền tác giả của tác giả đối với tác phẩm đó, tức phải tự mình cung cấp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh quyền tác giả của mình đối với tác phẩm khi có tranh chấp xảy ra. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phần mềm là một trong các loại hình tác phẩm được pháp luật bảo hộ quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với phần mềm máy tính gồm các tài liệu sau:

 1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 2. Đĩa CD chứa:
  • Phần mềm máy tính (bản cài đặt);
  • Bản mô tả phần mềm;
  • Bộ code phần mềm máy tính;
 3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
 4. Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ ;
 5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu ;

Các tài liệu quy định tại các điểm 3,4,5 và 6 phải được làm bằng tiếng Việt. Trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với phần mềm máy tính: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp, Cục bản quyền sẽ ra thông báo từ chối bằng văn bản.

Thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với phần mềm máy tính không quá phức tạp và chi phí rất nhỏ so với lợi ích thiết thực mang lại. Vì vậy, chủ sở hữu quyền tác giả nên nhanh chóng thực hiện đăng ký quyền tác giả đối với phần mềm máy tính mà mình sáng tạo ra.