Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp

– Tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước hoặc nước ngoài tại Việt Nam; tư vấn loại hình doanh nghiệp, phương thức góp vốn, tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, các điều kiện được hưởng ưu đãi cho hoạt động của doanh nghiệp…

– Tư vấn lựa chọn mô hình tái cấu trúc doanh nghiệp. Tư vấn và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, lập hồ sơ vay vốn, đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng và giải quyết các tranh chấp tài sản.

– Mua bán, sáp nhập, chia tách, hợp nhất, tổ chức lại; chuyển đổi và tái cơ cấu, thanh lý và giải thể doanh nghiệp. Cho thuê, thuê mua, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản doanh nghiệp.

– Tư vấn soạn thảo các văn bản quản trị doanh nghiệp phù hợp với pháp luật và thông lệ. Xây dựng hệ thống form, mẫu, các văn bản nội bộ dùng trong quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ xây dựng quy trình, quy định về tuyển dụng lao động, đánh giá hiệu quả công việc và xử lý kỷ luật đối với người lao động.

– Tư vấn và hỗ trợ các công ty đại chúng, công ty niêm yết công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

– Tư vấn và hỗ trợ xây dựng chiến lược quản trị thông tin, bí mật kinh doanh trong các giao dịch với khách hàng, đối tác.

– Tư vấn những vấn đề pháp lý khác liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

– Tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp có vốn Việt Nam tại nước ngoài cũng như mở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài.