Tư vấn về Hợp đồng

– Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng, tư vấn và hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng kinh tế, dân sự thương mại, lao động, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng BOT, BTO, BT, hợp đồng chuyển giao công nghệ, franchise, v.v…

– Tư vấn thẩm định, hiệu chỉnh các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và đối tác; đại diện cho khách hàng trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng.

– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng.