Tư vấn pháp luật về đầu tư

– Tư vấn lĩnh vực, địa bàn thực hiện dự án đầu tư; tư vấn thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.
– Tư vấn thủ tục lập dự án đầu tư, tư vấn thủ tục xin phê duyệt dự án, thủ tục đăng ký đầu tư dự án.

– Tư vấn thủ tục xin ưu đãi đầu tư.
– Tư vấn tìm kiếm đối tác liên doanh, hợp tác để thực hiện dự án đầu tư; Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng, thỏa thuận liên doanh liên kết, hợp tác để thực hiện dự án đầu tư.
– Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc quản trị, điều hành dự án đầu tư.

– Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc lập, xin phê – duyệt và triển khai dự án đầu tư.
– Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các giao dịch thương mại, thuế, tài chính, lao động, đất đai, môi trường

– Tư vấn cho các doanh nghiệp Việt nam đầu tư ra nước ngoài