Tư vấn pháp luật đất đai, bất động sản và xây dựng

– Tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất; Thủ tục chuyển nhượng quyền đầu tư dự án bất động sản; Tư vấn thủ tục, hồ sơ pháp lý để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất.

– Tư vấn về điều kiện, thủ tục huy động vốn từ khách hàng, đối tác để thực hiện dự án bất động sản; tư vấn về điều kiện, thủ tục và hỗ trợ xây dựng bộ hồ sơ bán sản phẩm của dự án bất động sản.

– Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo các loại hợp đồng liên quan đến giao dịch bất động sản và nhà ở.