Tư vấn giải quyết tranh chấp

– Tư vấn giải quyết các tranh chấp hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động.

– Tư vấn chuẩn bị thư cảnh cáo; đàm phán, thương lượng giải quyết tranh chấp;

– Đại diện/bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước tòa, trước trọng tài thương mại và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Thi hành án.