Điều kiện đầu tư, kinh doanh Bất động sản với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện đầu tư kinh doanh Bất động sản, cung cấp dịch vụ quản lý tài sản có thu phí hoặc hợp đồng (CPC 82202) với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

1. Kinh doanh bất động sản

Cơ sở pháp lý: Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam: Phạm vi hoạt động của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có chức năng kinh doanh bất động sản gồm:

  • Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại.
  • Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.
  • Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.
  • Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.
  • Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

2. Dịch vụ quản lý tài sản dân cư trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (CPC 8221)

Cơ sở pháp lý: AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Dịch vụ quản lý tài sản dân cư trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (bao gồm các hoạt động, theo đó một tổ chức hoặc một người tham gia hoạt động kinh doanh tài sản dân cư được ủy quyền của chủ sở hữu và/hoặc người sử dụng tài sản dân cư (kể cả nhà đơn, nhà phố, các tòa nhà chung cư, hoặc nhiều tòa nhà sử dụng mà chủ yếu là nhà dân cư…) thông qua một hợp đồng, để thực hiện việc bảo trì, vận hành và khai thác (bao gồm bán, cho thuê và thẩm định…): Không hạn chế.

3. Pháp luật Việt Nam: Không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

3. Dịch vụ quản lý tài sản người nhập cư trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (CPC 82202)

Cơ sở pháp lý: AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Dịch vụ quản lý tài sản người nhập cư trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (bao gồm các hoạt động, theo đó một tổ chức hoặc một người tham gia hoạt động kinh doanh tài sản nhập cư được ủy quyền của chủ sở hữu và/hoặc người sử dụng tài sản nhập cư (kể cả nhà đơn, nhà phố, các tòa nhà chung cư, hoặc nhiều tòa nhà sử dụng mà chủ yếu là nhà nhập cư…) thông qua một hợp đồng, để thực hiện việc bảo trì, vận hành và khai thác (bao gồm bán, cho thuê và thẩm định…): Không hạn chế.

3. Pháp luật Việt Nam: Không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: