Dịch vụ liên kết đào tạo nước ngoài

Căn cứ pháp lý: Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2013.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO: Không quy định tại Biểu cam kết

2. Pháp luật Việt Nam

Điều kiện với đối tác Việt Nam được phép liên kết:

  • Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
  • Cơ sở giáo dục đại học được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

Điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài:

  • Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài;
  • Được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng;

Phạm vi liên kết đào tạo: Trong phạm vi ngành, nghề và trình độ đào tạo được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thực hiện hoặc được cơ quan có thẩm quyển của Việt Nam công nhận.