Điều kiện kinh doanh lĩnh vực Xây dựng

Điều kiện kinh doanh lĩnh vực Xây dựng, cung cấp dịch vụ thi công công trình xây dựng (CPC 511-8) đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

  1. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với WTO ;
  2. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ;
  3. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;
  4. VKFTA ;

Điều kiện đầu tư

1. WTO, AFAS, FATs, VKFTA:

Yêu cầu đối với Nhà đầu tư nước ngoài: phải là pháp nhân của một thành viên WTO.

Phạm vi hoạt động của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

  • Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512);
  • Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân sự (CPC 513);
  • Công tác hoàn thiện lắp đặt (CPC 514, 516);
  • Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517);
  • Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518);

2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: