Điều kiện kinh doanh Dịch vụ nghiên cứu và phát triển

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên, nghiên cứu và phát triển thử nghiệm về văn hóa, xã hội, nhân văn và đa ngành.

1. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học tự nhiên (CPC 851)

Căn cứ pháp lý: WTO, FTAs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế.

2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

2. Dịch vụ nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm về văn hóa, xã hội và nhân văn; Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thử nghiệm đa ngành (CPC 852, 853)

Căn cứ pháp lý: AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

  • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 70%.
  • Hình thức đầu tư: liên doanh.

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: