Điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực Môi trường

Môi trường và các vấn đề liên quan đến môi trường đang trở thành vấn đề toàn cầu. Đó là lý do chính phủ Việt Nam cũng rất khuyến khích và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này.

Cơ sở pháp lý:

  1. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với WTO ;
  2. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ;
  3. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;

Điều kiện đầu tư:

1. Dịch vụ xử lý nước thải (CPC 9401)

WTO, FTAs, AFAS:

  • Các nhà đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh dưới các hình thức: thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao (BOT) và Xây dựng – Chuyển giao – Vận hành (BTO).
  • Vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế.

Pháp luật Việt Nam: Không quy định.

2. Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402)

WTO, FTAs, AFAS:

  • Việc nhập khẩu chất thải là bị cấm;
  • Việc xử lý và thải bỏ chất thải độc hại được pháp luật điều chỉnh;
  • Không được thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia đình ;

Vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế.

Pháp luật Việt Nam: Không quy định.

3. Dịch vụ vệ sinh và tương tự (CPC 9403); Dịch vụ làm sạch khí thải và dịch vụ xử lý tiếng ồn (CPC 9404, 9405); Dịch vụ bảo vệ tự nhiên và cảnh quan (CPC 9406); Dịch vụ đánh giá tác động môi trường (CPC 94090*)

WTO, FTAs, AFAS: Vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế.

Pháp luật Việt Nam: Không quy định.

Xem thêm: