Điều kiện đầu tư, kinh doanh Dịch vụ Y tế & Sức khỏe

Lĩnh vực dịch vụ y tế và sức khỏe được chính phủ khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

1. Bệnh viện (CPC 9311)

Căn cứ pháp lý:  WTO, FTAs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không hạn chế, ngoại trừ mức vốn đầu tư tối thiểu là 20 triệu USD.

2. AFAS: Không hạn chế.

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

2. Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312)

Căn cứ pháp lý:  WTO, FTAs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không hạn chế, ngoại trừ mức vốn đầu tư tối thiểu là 2 triệu USD đối với bệnh xá đa khoa và 200,000 USD đối với cơ sở điều trị chuyên khoa.

2. AFAS: Không hạn chế đối với các dịch vụ y tế tổng hợp (CPC 93121), các dịch vụ y tế chuyên ngành (CPC 93122), các dịch vụ nha khoa (CPC 93123).

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

3. Dịch vụ xã hội (CPC 933) gồm: dịch vụ xã hội có nơi ăn ở (CPC 9331) và dịch vụ xã hội không có nơi ăn ở ( CPC 9332)

Căn cứ pháp lý:  AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, VKFTA: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Chưa cam kết, ngoại trừ tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế không vượt qúa 70%.

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

4. Dịch vụ y tá, vật lý trị liệu và trợ lý cá nhân (CPC 93191)

Căn cứ pháp lý:  AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, VKFTA: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Không hạn chế.

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

5. Các dịch vụ sức khỏe con người khác

Căn cứ pháp lý:  AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

a) Tỷ lệ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 70%.

b) Hình thức đầu tư: liên doanh.

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: