Dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu thuyền không kèm người lái (CPC 83103)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu thuyền không kèm người lái (CPC 83103) đối với nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý: Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

  • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 70%.
  • Hình thức đầu tư: liên doanh.

3. Pháp luật việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: