Dịch vụ quản tài viên

Dịch vụ quản tài viên là một ngành nghề mới được quy định trong Luật phá sản năm 2014 nhằm giúp quá trình thanh lý, xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản nhanh gọn hơn . Chức năng, nhiệm vụ của các quản tài viên là quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Quy trình mở thủ tục phá sản

Quy trình mở thủ tục phá sản

Cơ sở pháp lý

– Luật Phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014.

– Nghị định 22/2115/NĐ-CP ngày 16/02/2015.

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FTAs, AFAS: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam: Nhà đầu tư nước ngoài được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nếu nhà đầu tư nước ngoài là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư hoặc kiểm toán viên theo quy định của pháp luật về kiểm toán.

chứng chỉ hành nghề quản tài viên .