Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán (CPC 862)

Điều kiênh kinh doanh Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán (CPC 862) đối với nhà đầu tư nước ngoài khi muốn kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

 1. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với WTO ;
 2. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ;
 3. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;
 4. Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011;
 5. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
 6. Nghị định 17/2012/NĐCP ngày 13/3/2012;
 7. Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016;

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế.

2. Pháp luật việt Nam:

Dịch vụ kế toán

Hình thức doanh nghiệp:

 • Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;
 • Cung cấp dịch vụ qua biên giới (từ xa) theo quy định của Chính phủ;

Tỷ lệ sở hữu:

 • Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán phải có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kế toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều kệ của công ty.

Phạm vi hoạt động: Làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ kiểm toán

Hình thức đầu tư:

 • Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;
 • Cung cấp dịch vụ qua biên giới (từ xa) theo quy định của Chính phủ;

Tỷ lệ sở hữu

 • Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kế toán hai thành viên trở lên.
 • Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Phạm vi hoạt động:

 • Dịch vụ kiểm toán ;
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác.
 • Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế; Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp;
 • Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, tổ chức;
 • Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của kế toán;
 • Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh;
 • Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;
 • Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Xem thêm