Dịch vụ đóng gói (CPC 876)

Dịch vụ đóng gói không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam vì pháp luật Việt Nam không có quy định về điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ đóng gói (CPC 876) tại Việt Nam vẫn cần tuân thủ các quy định trong Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS).

Cơ sở pháp lý: Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS)

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS): không hạn chế, ngoại trừ:

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài: không vượt quá 70%;

Hình thức đầu tư: liên doanh .

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài.​

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ đóng gói hàng hóa tại Việt Nam chỉ có thể thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với một doanh nghiệp trong nước.