Dịch vụ cho thuê tàu biển kèm người điều khiển (CPC 7213)

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ cho thuê tàu biển kèm người điều khiển (CPC 7213) đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý

  • Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FATs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

  • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 70%.
  • Hình thức đầu tư: liên doanh.

3. Pháp luật việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: