Các thủ tục sau thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Các thủ tục sau thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam và Hồ sơ pháp lý cần lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của Văn phòng đại diện.

I. Các thủ tục sau thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam

  1. Mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam ;
  2. Định kỳ hàng năm , Văn phòng đại diện phải gửi báo cáo bằng văn bản về hoạt động trong năm của mình tới Sở Công thương (theo mẫu);
  3. Lập sổ quỹ tiền mặt ghi nhận toàn bộ khoản thu chi trong quá trình hoạt động của Văn phòng đại diện;
  4. Xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện (nếu có);
  5. Văn phòng đại diện phải làm báo cáo hoạt động hàng năm ;
  6. Có hợp đồng lao động ;
  7. Hàng năm Công ty nước ngoài phải xác nhận lương và thu nhập (theo mẫu) cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện;
  8. Nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có);
  9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Hồ sơ pháp lý cần lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

1. Giấy phép hoạt động;

2. Dấu, Giấy chứng nhận mẫu dấu;

3. Thông báo mã số thuế nộp hộ của NNT.

Xem thêm: