Bản tin pháp luật quý II năm 2017

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành
I Đầu tư
1 Nghị định 38/2017/NĐ-CP 04/04/2017 01/07/2017 Đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn. Chính phủ
2 Nghị định 42/2017/NĐ-CP 05/04/2017 01/06/2017 Sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư cụ thể thay đổi quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức. Chính phủ
3 Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT 18/04/2017 15/06/2017 Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP 21/04/2017 21/04/2017 Quy định về hoạt động đầu tư giáo dục trong các chương trình đào tạo mầm non, phổ thông, đại học; điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
II Doanh nghiệp
5 Thông tư 28/2017/TT-BTC 12/04/2017 26/5/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Bộ Tài chính
6 Thông tư 41/2017/TT-BTC 28/04/2017 01/05/2017 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Bộ tài chính
7 Chỉ thị 20/CT-TTg 17/05/2017 17/05/2017 Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ
III Sở hữu trí tuệ
8 Nghị định 28/2017/NĐ-CP 20/03/2017 05/05/2017 Sửa đổi một số quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 131/2013/NĐ-CP và Nghị định 158/2013/NĐ-CP với một số nội dung nổi bật như xử phạt hành chính đối với hành vi phát tờ rơi, dán quảng cáo trên trụ điện, cột đèn giao thông, cây xanh, phổ biến hình ảnh phản cảm của người biểu diễn nghệ thuật… Chính phủ
IV Lao động – Tiền lương
9 Nghị định 44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 11/06/2017 Quy định mức đóng hàng tháng và phương thức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chính phủ
10 Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH 20/04/2017 15/06/2017 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
11 Thông tư 11/2017/TT-LĐTBXH 20/4/2017 15/6/2017 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
12 Quyết định 899/QĐ-TTg 20/06/2017 20/06/2017 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020. Thủ tướng Chính phủ