Bản tin pháp luật quý II năm 2016

Bản tin pháp luật quý II năm 2016 được tổng hợp bởi InvestOne Law Firm. Nội dung chủ yếu về 2 lĩnh vực đầu tư và xây dựng.

A. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành
I

Quy định chung về đầu tư

1 Nghị quyết 35/NQ-CP 16/05/2016 16/05/2016 35/NQ-CP về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Chính phủ
2 Thông tư  04/2016/TT-BKHĐT 17/05/2016 31/05/2016 Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3 Nghị định 50/2016/NĐ-CP 01/06/2016 15/7//2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Chính phủ
4 Quyết định 1239/QĐ-BTC 31/05/2016 31/05/2016 Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Bộ Tài chính
5 Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT 06/06/2016 20/07/2016 Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế – xã hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6 Công văn 4456/BKHĐT-TH 09/06/2016 09/06/2016 Luật đầu tư công năm 2017. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7 Thông báo 149/TB-VPCP 22/06/2016 22/06/2016 Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cơ chế hỗ trợ vốn Nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Văn phòng Chính phủ
II

Xây dựng

1 Công văn 1186/BXD-QHKT 16/06/2016 16/06/2016 Cung cấp hồ sơ dữ liệu quy hoạch, kiến trúc. Bộ Xây dựng
2 Công văn 45/BXD-KTXD 24/06/2016 04/07/2016 Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. UBND TP. HàNội
3 Chỉ thị 11/CT-UBND 17/05/2016 17/05/2016 Các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội UBND TP. Hà Nội

B. THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan ban hành
1 Quyết định 996/QĐ-BTC 10/05/2016 10/05/2016 Quyết định 996/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp. Bộ Tài chính
2 Công văn 2240/TCT-CS 25/05/2016 25/05/2016 Chính sách thu tiền thuê đất. Tổng cục Thuế
3 Công văn
2208/TCT-KK
24/05/2016 24/05/2016 Hoàn thuế giá trị gia tăng. Tổng cục Thuế
4 Công văn 2575/TCT-TNCN 13/06/2016 13/06/2016 Chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập. Tổng cục Thuế
5 Công văn 569/TCT-TNCN 10/06/2015 10/06/2015 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 đối với tổ chức trả thu nhập. Tổng cục Thuế