Bản tin pháp luật quý III năm 2017

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành
I Đầu tư
1 Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT 05/7/2017 22/8/2017 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
II Doanh nghiệp
2 Thông tư 05/2017/TT-NHNN 30/6/2017 15/8/2017  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3 Quyết định 1381/QĐ-BTC 24/07/2017 24/07/2017 Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính
4 Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN 15/8/2017 29/9/2017 Ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán Kiểm toán Nhà nước
5 Nghị định 107/2017/NĐ-CP 15/09/2017

 

15/09/2017 Sửa đổi Nghị định 193/2-13/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã Chính phủ
6 Thông tư 95/2017/TT-BTC 20/09/2017 27/10/2017 Hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng Bộ tài chính
7 Thông tư 97/2017/TT-BTC 27/09/2017

 

20/10/2017

 

Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính
III Thuế – Phí – Lệ phí
8 Thông tư 62/2017/TT-BTC 19/6/2017 05/8/2017  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Bộ Tài chính
9 Thông tư 79/2017/TT-BTC 01/8/2017 15/9/2017 Sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế Bộ Tài chính
10 Thông tư 84/2017/TT-BTC 15/8/2017 30/9/2017 Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan Bộ Tài chính
11 Công văn 3867/TCT-TNCN 25/8/2017 25/8/2017  Chính sách thuế thu nhập cá nhân Tổng cục Thuế
IV Lao động – Tiền lương
12 Nghị định 76/2017/NĐ-CP 30/6/2017 15/8/2017  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng Chính phủ
13 Thông tư 67/2017/TT-BTC 30/6/2017 15/8/2017 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ Bộ Tài chính
14 Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH 15/8/2017 02/10/2017 Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
15 Thông tư 97/2017/TT-BTC 27/9/2017 20/10/2017 Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ Bộ Tài chính
V Sở hữu trí tuệ
16 Nghị quyết 91/NQ-CP 15/09/2017 15/09/2017 Cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia do Chính phủ ban hành Chính phủ