Những luật mới có hiệu lực trong năm 2015

T TÊN VĂN BẢN NGÀY CÓ HIỆU LỰC
1 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 01/01/2015
2 Luật Nhà ở năm 2014 01/07/2015
3 Luật Doanh nghiệp năm 2014 01/07/2015
4 Luật BHYT sửa đổi 2014 01/01/2015
5 Luật Phá sản 2014 01/01/2015
6 Luật BHXH 2014 01/01/2016
7 Luật Xây dựng 2014 01/01/2015
8 Luật Tổ chức VKSND 2014 01/06/2015
9 Luật Tổ chức TAND 2014 01/06/2015
10 Luật Kinh doanh BĐS 2014 01/07/2015
11 Luật Đầu tư 2014 01/07/2015
12 Luật THA Dân sự sửa đổi 2014 01/07/2015
13 Luật Công an nhân dân năm 2014 01/07/2015