Cập nhật văn bản pháp lý Quý I năm 2016

A. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan ban hành
I Quy định chung về đầu tư
1 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐ 18/11/2015 Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2 Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT 23/02/2016 Triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên Hệ thống công nghệ thông tin. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3 Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT 01/03/2016 Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4 Thông tư 55/2016/TT-BTC 23/03/2016 Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư. Bộ Tài chính
II Đầu tư xây dựng
1 Quyết định 2800/QĐ-BTC 29/12/2015 Công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2016. Bộ Tài chính
2 Thông tư 01/2016/TT-BXD

 

01/02/2016 Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” Bộ Xây dựng

 

3 Quyết định 1231/QĐ-UBND 14/03/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
4 Thông tư 03/2016/TT-BXD 10/3/2016 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Bộ  Xây dựng
5 Công văn 2079/VPCP-KTN 29/03/2016 Thực hiện Quyết định 154/QĐ-TTg ngày 29/01/2015. Văn phòng Chính phủ
6 Thông tư 09/2016/TT-BXD 10/03/2016 Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng
7 Thông tư 06/2016/TT-BXD 10/03/2016 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng
8 Thông tư 05/2016/TT-BXD 10/03/2016 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng
9 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND 04/04/2016 Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử Thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
10 Công văn 618/BXD-HĐXD 07/04/2016 Cấp giấy phép xây dựng công trình Bộ Xây dựng
III Xây dựng
1 Công văn 08/BXD-KTXD 06/01/2016 Điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008. Bộ Xây dựng
2 Công văn 45/BXD-KTXD 12/01/2016 Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định 207/2013/NĐ-CP. Bộ Xây dựng
3 Thông tư 10/2015/TT-BXD 30/12/2015 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Bộ Xây dựng
4 Công văn 2317/VPCP-KTN 06/04/2016 Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc công trình cao tầng trong khu nội đô lịch sử Thành phố Hà Nội Văn phòng Chính phủ
5 Nghị định 24a/2016/NĐ-CP 05/04/2016 Quản lý vật liệu xây dựng. Chính phủ

B. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan ban hành
1 Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT 05/04/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

C. THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Cơ quan ban hành
1 Công văn 54/TCT-CS 06/01/2016 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng cục Thuế
2 Công văn 593/TCT-CC 16/02/2016 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng cục Thuế
3 Thông tư 21/2016/TT-BTC 05/02/2016 Khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ Bộ Tài chính
4 Nghị định 28/2016/NĐ-CP 20/4/2016 Chính thức bỏ thu phí sử dụng đường bộ với xe máy Chính Phủ