Bản tin pháp luật tháng 7, tháng 8 năm 2016

Bản tin pháp luật tháng 7, tháng 8 năm 2016 nổi bật các chính sách về Đầu tư, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, xây dựng, đất đai và nhà ở.

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành

I

Đầu tư

1 Công văn 5175/BKHĐT-GSTĐĐT 04/07/2016 04/07/2016 Tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2 Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT 30/06/2016 14/08/2016 Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3 Thông tư 83/2016/TT-BTC 17/06/2016 01/08/2016 Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Bộ Tài chính
4 Thông báo 183/TB-VPCP 15/07/2016 15/07/2016 Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 Văn phòng Chính phủ
5 Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT 26/07/2016 26/07/2016 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6 Quyết định 1588/QĐ-TTg 11/08/2016 11/08/2016 Chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ Thủ tướng Chính phủ

II

Doanh nghiệp

7 Quyết định 771/QĐ-BKHĐT 06/06/2016 06/06/2016 Phê duyệt Kế hoạch phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8 Nghị định 96/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Chính phủ

III

Xây dựng

9 Thông tư 22/2016/TT-BXD 01/07/2016 01/07/2016 Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành Bộ Xây dựng
IV

Đất đai – nhà ở

10 Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC 24/06/2016 08/08/2016 Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường
11 Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT 22/06/2016 08/08/2016 Hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường
12 Nghị định 79/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản Chính phủ
13 Thông tư 21/2016/TT-BXD 30/06/2016 15/08/2016 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Bộ Xây dựng
14 Thông tư 20/2016/TT-BXD 30/06/2016 15/08/2016 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Bộ Xây dựng
15 Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT 22/06/2016 08/08/2016 Thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường
16 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 23/06/2016

 

08/08/2016

 

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp
17 Thông tư 124/2016/TT-BTC 03/08/2016 19/09/2016 Quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Bộ Tài chính
V

Sở hữu trí tuệ

18 Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 8/6/2016 25/7/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về SHTT Bộ Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ