Bản tin pháp luật quý IV năm 2016

TT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tên văn bản Cơ quan ban hành
I Đầu tư
1 Thông tư 24/2016/TT-BXD 01/09/2016 01/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng
2 Quyết định 1734/QĐ-TTg 06/09/2016 06/09/2016 Phê duyệt Đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực” Thủ tướng Chính phủ
3 Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 15/11/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4 Luật số 03/2016/QH14 22/11/2016 01/01/2017 Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13 Quốc hội
5 Quyết định 369/QĐ-BCĐPPP 23/11/2016 23/11/2016 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
6 Nghị định 161/2016/NĐ-CP 02/12/2016 02/12/2016 Quy định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 Chính phủ
II Doanh nghiệp
7 Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP 26/08/2016 16/09/2016 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
8 Thông tư 151/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính 17/10/2016 01/01/2017 Hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh Bộ tài chính
9 Thông tư 165/2016/TT-BTC 25/10/2016 01/01/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Bộ tài chính
10 Thông tư 215/2016/TT-BTC 10/11/2016 01/01/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Bộ tài chính
11 Công văn 5633/TCT-CS 06/12/2016 06/12/2016 Quy định về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng cục thuế
12 Quyết định 2484/QĐ-TTg 20/12/2016 20/12/2016 Phê duyệt Đề án hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Thủ tướng Chính phủ
III Lao động – Tiền lương
13 Công văn 3647/BHXH-CSXH 21/09/2016 21/09/2016 Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động Bảo hiểm xã hội Việt Nam
14 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 12/12/2016 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Bộ Lao động Thương binh xã hội
15 Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 10/12/2016 Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Bộ Lao động Thương binh xã hội
IV Thuế, phí, lệ phí
16 Thông tư 264/2016/TT-BTC 14/11/2016 01/01/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Tài chính
17 Thông tư 226/2016/TT-BTC

 

11/11/2016 01/01/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực Bộ Tài chính
18 Thông tư 222/2016/TT-BTC 10/11/2016 01/01/2017

 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại Bộ Tài chính
19 Thông tư 220/2016/TT-BTC 10/11/2016 01/01/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư Bộ Tài chính
20 Thông tư 219/2016/TT-BTC 10/11/2016

 

01/01/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam Bộ Tài chính
21 Thông tư 191/2016/TT-BTC 08/11/2016 01/01/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Bộ Tài chính
22 Thông tư 177/2016/TT-BTC 01/11/2016 01/01/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tài chính
V Sở hữu trí tuệ
23 Quyết định 1062/QĐ-TTg 14/06/2016 14/06/2016 Về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020 Thủ tướng chính phủ
24 Thông tư 263/2016/TT-BTC 14/11/2016 01/01/2017 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Bộ tài chính