Thiết kế bố trí mạch tích hợp

  20/10/2015

- Tư vấn về đối tượng bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp;
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký;
- Nộp đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký;
- Giải quyết tranh chấp liên quan đến Thiết kế bố trí mạch tích hợp.

Tin tức mới Xem tất cả