Dịch vụ vận tải (P5)

  16/04/2018

Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển (CPC 8868*)

Căn cứ pháp lý:  AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 70%.

b) Hình thức đầu tư: liên doanh.

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ bán và đặt giữ chỗ bằng máy tính đối với dịch vụ hàng không

Căn cứ pháp lý:  WTO, FTAs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không hạn chế, ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải sử dụng mạng viễn thông công cộng dưới sự quản lý của nhà chức trách viễn thông Việt Nam.

2. AFAS: Không hạn chế.

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa (CPC 7221)

Căn cứ pháp lý:  WTO, FTAs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

a) Hình thức đầu tư: liên doanh.

b) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 49%. Đối với nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN, tỷ lệ này không vượt quá 51%.

2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa (CPC 7222)

Căn cứ pháp lý:  

- WTO, FTAs, AFAS.

- Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

a) Hình thức đầu tư: liên doanh.

b) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 49%. Đối với nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN, tỷ lệ này không vượt quá 51%.

2. Pháp luật Việt Nam:

a) Hình thức đầu tư: liên doanh.

b) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 49%.

Dịch vụ đẩy và kéo phương tiện vận tải đường sắt (CPC 7113)

Căn cứ pháp lý:  AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

a) Hình thức đầu tư: liên doanh với đối tác Việt Nam.

b) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%.

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải

Căn cứ pháp lý:  Nghị định 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2.  Pháp luật Việt Nam: Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động.

Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng

Căn cứ pháp lý:  Nghị định 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2.  Pháp luật Việt Nam: Khi thành lập phải có số vốn tối thiểu 20 tỷ đồng và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Tin tức mới Xem tất cả