Tổng hợp các văn bản về SHTT

  03/12/2015

TT

SỐ VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

TÊN GỌI/TRÍCH YẾU

LUẬT

1.

33/2005/QH11

14/06/2005

Bộ luật Dân sự (phần sở hữu trí tuệ)

2. 

50/2005/QH11

29/11/2005

Luật Sở hữu trí tuệ

3.

36/2009/QH12

19/06/2009

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)

4.

80/2006/QH 11

29/11/2006

Luật chuyển giao công nghệ

NGHỊ ĐỊNH

5.

100/2006/NĐ-CP

21/9/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

6

122/2010/NĐ -CP

31/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

7.

103/2006/NĐ-CP

22/9/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

8.

105/2006/NĐ-CP

22/9/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

9.

172/2007/NĐ-CP

 

28/11/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

10.

133/2008/NĐ-CP

31/12/2008

Hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ (khoản 1 Điều 13)

11.

47/2009/NĐ-CP

13/5/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

12.

49/2009/NĐ-CP

21/5/2009

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ (điểm b khoản 1 Điều 8, )

13.

35/2006/NĐ-CP

31/3/2006

Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại (khoản 2 Điều 14, điểm b khoản 3 Điều 19)

14.

89/2006/NĐ-CP

3/9/2006

Nghị định về nhãn hàng hóa (Đ12)

15.

97/2008/NĐ-CP

28/8/2008

Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet (khoản 1 Điều 19)

16.

 

71/2007/NĐ-CP

03/05/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin (Điểm d khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 15, khoản 4 Điều 17, Điều 29)

17.

88/2010/NĐ-CP

16/08/2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

18.

97/2010/NĐ-CP

21/09/2010

Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

THÔNG TƯ

19

01/2007/TT– BKHCN

14/2/207

Hướng dẫn thi hành nghị định số 13/2006/NĐ – CP của Chính Phủ.

20

01/2008/TT-BKHCN

25/02/2008

Hướng dẫn thu hồi Thẻ giám định viện sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

21.

04/2009/TT-BKHCN

27/03/2009

Sửa đổi bổ sung Thông tư 01/2008/TT-BKHCN Hướng dẫn thu hồi Thẻ giám định viện sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

22.

18/2011/TT-BKHCN

22/07/2011

Sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 01/2007/TT– BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/07/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009.

23.

04/2012/TT-BKHCN

 

Sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 Hướng dẫn thu hồi Thẻ giám định viện sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011.

24.

18/2013/TT-BKHCN

 

Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính Phủ

Tin tức mới Xem tất cả

Cập nhật văn bản pháp lý Quý I năm 2016

InvestOne trân trọng cung cấp tới Quý khách hàng và bạn đọc các văn bản pháp lý nổi bật trong Quý I năm 2016 thuộc các lĩnh vực: Đầu tư chung, Đầu tư xây dựng, Xây dựng, Sở hữu trí tuệ, Thuế, phí và lệ phí.