Sản xuất, kinh doanh hàng hóa (P2)

  16/04/2018

Sản xuất sản phẩm thuốc lá

Căn cứ pháp lý:  

- ACIA.

- Nghị định 67/NĐ-CP ngày 26/6/2013.

Điều kiện đầu tư:

1.  ACIA: Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN để:

- Sản xuất thuốc lá, gồm thuốc lá điếu và xì gà; sản xuất thuốc lá.

- Cung cấp dịch vụ liên quan tới sản xuất bao gồm:

+ Chế biến sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá do nông dân cắt theo hợp đồng hoặc trả phí; chế biến thuốc lá hoàn nguyên trên cơ sở hợp đồng hay mất phí; chế biến hookah trên cơ sở hợp đồng hay mất phí.

2. Pháp luật Việt Nam:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ: Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối trong trường hợp đầu tư theo hình thức liên doanh.

b) Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp tác.

c) Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: doanh nghiệp đã có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.

d) Được Thủ tướng Chính phủ cho phép trên cơ sở đề nghị của Bộ Công thương.

Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

Căn cứ pháp lý:  Quyết định 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam: Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

Truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia

Căn cứ pháp lý:  Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam: Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia.

Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

Căn cứ pháp lý:  Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam: Nhà nước độc quyền trong sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

Căn cứ pháp lý:  BIT Việt - Nhật.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. BIT Việt - Nhật: được đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh. Riêng với dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư Nhật Bản không vượt quá 49%.

3. Pháp luật Việt Nam: Không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Căn cứ pháp lý:  Nghị định 114/2014/NĐ-CP ngày 26/112014.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam: Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển là doanh nghiệp do tổ chức, cá nhân Việt Nam năm giữ 100% vốn điều lệ và sở hữu cơ sở phá dỡ tàu biển đã được đưa vào hoạt động.

Kinh doanh xăng dầu

Căn cứ pháp lý:  

- WTO, FTAs, ACIA.

- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.

- Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs, ACIA.

- Không được thực hiện quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến.

- Sản xuất xăng dầu: không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam

a) Phạm vi hoạt động

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô; dầu mỏ thô; khi ngưng và các loại khác.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là Nhà đấu thầu dầu khí theo quy định của Luật dầu khí được quyền xuất khẩu phần dầu khi thuộc sở hữu của mình.

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền nhập khẩu đối với dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum, những loại dầu này thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải (được liệt kê cụ thể trong Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013).

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối đối với dầu tho và dầu đã qua chế biến bao gồm: dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô; dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum.

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được sản xuất xăng dầu với điều kiện phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Tin tức mới Xem tất cả