Sản xuất, kinh doanh hàng hóa (P1)

  16/04/2018

Sản xuất con dấu

Căn cứ pháp lý:  Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam:  Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an mới được sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam, con dấu có hình Công an hiệu; chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng mới được sản xuất con dấu có hình Quân hiệu, trừ các cơ sở kinh doanh đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

Kinh doanh và sửa chữa công cụ hỗ trợ, súng săn

Căn cứ pháp lý:  Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam:  Chỉ các cơ sở của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân mới được sản xuất, kinh doanh sửa chữa công cụ hỗ trợ và sửa chữa súng săn.

Sản xuất, kinh doanh các loại pháo, gồm pháo hoa

Căn cứ pháp lý:  

- ACIA.

- Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. ACIA: Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN.

3. Pháp luật Việt Nam: Là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ cho phép sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa.

Kinh doanh tiền chất công nghiệp

Căn cứ pháp lý:  ACIA.

Điều kiện đầu tư:

1. ACIA:

- Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN:

+ Dịch vụ liên quan tới sản xuất caustic soda NaOH (lỏng).

+ Dịch vụ phân phối axit-sunphuric sử dụng trong sản xuất sản phẩm khác.

- Yêu cầu về chất lượng của các dịch vụ do tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN cung cấp có thể cao hơn yêu cầu áp dụng với doanh nghiệp trong nước đối với:

+ Dịch vụ liên quan tới sản xuất các axit H3PO4 và HCl.

+ Dịch vụ liên quan tới sản xuất sản phẩm hóa chất như phosphor, silicate-natri, tripolyphotphatm aluminium hydroxide, bột nhẹ, calcium chloride, than hoạt tính và than.

2. Pháp luật Việt Nam:  Không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Căn cứ pháp lý:  

- WTO, ACIA, BIT Việt - Nhật.

- Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không được quyền phân phối đối với thuốc nổ.

2. ACIA: Không cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài đối với các ngành: sản xuất và cung cấp vật liệu nổ công nghiệp sử dụng trong các hoạt động dầu khí; sản xuất và cung cấp các vật liệu nổ.

3. BIT Việt -Nhật: Không cấp phép cho việc đầu tư sản xuất chất nổ, vũ khí.

4. Pháp luật Việt Nam: tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ là doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của các Bộ Công Thương, Công an, Quốc phòng.

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, bao gồm cả hoạt động tiêu hủy

Căn cứ pháp lý:  

- WTO, ACIA, BIT Việt - Nhật.

- Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO: Không được quyền phân phối đối với thuốc nổ.

2. ACIA: Không cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài đối với các ngành: sản xuất và cung cấp vật liệu nổ công nghiệp sử dụng trong các hoạt động dầu khí; sản xuất và cung cấp các vật liệu nổ.

3. BIT Việt -Nhật: Không cấp phép cho việc đầu tư sản xuất chất nổ, vũ khí.

4. Pháp luật Việt Nam: tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ là doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của các Bộ Công Thương, Công an, Quốc phòng.

Tin tức mới Xem tất cả