Quyền tác giả và quyền liên quan

  20/10/2015

- Tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan;
- Tư vấn về việc đăng ký, sử dụng và bảo hộ;
- Thương lượng và soạn thảo hợp đồng liên quan tới việc sáng tạo, sở hữu, lixăng, chuyển nhượng và thu phí bản quyền (theo hợp đồng lixăng các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả);
- Tư vấn về vi phạm và chống vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan (bao gồm việc khởi kiện chống bên vi phạm); và
- Giải quyết tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

 

Tin tức mới Xem tất cả