Dịch vụ vận tải (P7)

  16/04/2018

Nhập khẩu pháo hiệu hàng hải

Căn cứ pháp lý:  Nghị định 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2.  Pháp luật Việt Nam: Khi thành lập phải có số vốn tối thiểu 02 tỷ đồng và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Kinh doanh vận tải hàng không

Căn cứ pháp lý:  Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2.  Pháp luật Việt Nam:

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không quá 30% vốn điều lệ.

- Phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất. Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì phần góp nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.

- Việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện sau 02 năm kể từ ngày được cấp phép kinh doanh vận tải hàng không.

Kinh doanh dịch vụ đảm bảo hoạt động bay

Căn cứ pháp lý:  Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2.  Pháp luật Việt Nam:

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn phải là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin dẫn đường giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không có tỷ lệ vốn nhà nước không được thấp hơn 65% vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài chiếm không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Kinh doanh dịch vụ hàng không

Căn cứ pháp lý:  Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2.  Pháp luật Việt Nam:

a) Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay:

- Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách: 30 tỷ đồng Việt Nam.

- Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa: 30 tỷ đồng Việt Nam.

- Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu: 30 tỷ đồng Việt Nam.

b) Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, dịch vụ xăng dầu hàng không, dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch vụ khai thác khu bay, tỷ lệ vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài không được quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Tin tức mới Xem tất cả