Dịch vụ thuê hoặc cho thuê kèm hoặc không thèm người điều khiển

  16/04/2018

Dịch vụ cho thuê máy bay không kèm người điều khiển (CPC 83104)

Căn cứ pháp lý: WTO, FATs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs, AFAS: Không hạn chế.

2. Pháp luật Việt Nam: Không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu thuyền không kèm người lái (CPC 83103)

Căn cứ pháp lý: AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 70%.

b) Hình thức đầu tư: liên doanh.

3. Pháp luật việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác không kèm ngươi điều khiển (CPC 83109)

Căn cứ pháp lý: WTO, FATs, AFAS, VKFTA. 

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: chưa cam kết.

2. VKFTA: Không hạn chế, ngoại trừ thiết bị khai thác mỏ và thiết bị giàn khoan; các thiết bị viễn thông, truyền hình và truyền thanh thương mại.

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%;

b) Hình thức đầu tư: liên doanh.

Các thiết bị mang vào Việt Nam phải tuân thủ quy định liên quan của Việt Nam về quản lý xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo không gây mất an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia theo quy định của Việt Nam và tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành về cấp phép viễn thông và cấp phép sử dụng thiết bị truyền thanh và tần số.

3. AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%;

b) Hình thức đầu tư: liên doanh.

Các thiết bị mang vào Việt Nam phải tuân thủ quy định liên quan của Việt Nam về quản lý xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo không gây mất an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia theo quy định của Việt Nam và tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành về cấp phép viễn thông và cấp phép sử dụng thiết bị truyền thanh và tần số.

4. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ cho thuê tài biển kèm người điều khiển (CPC 7213)

Căn cứ pháp lý: AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 70%.

b) Hình thức đầu tư: liên doanh.

3. Pháp luật việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ thuê hoặc cho thuê đồ nội thất và đồ dùng gia đình khác (CPC  83203)

Căn cứ pháp lý: AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs: không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Không hạn chế.

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tin tức mới Xem tất cả