Dịch vụ nghe nhìn

  16/04/2018

Sản xuất phim (CPC 96112), trừ băng hình

Căn cứ pháp lý:

- WTO, AFAS.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18/06/2009.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, AFAS

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%.

b) Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

c) Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cung cấp dịch vụ sản xuất phim.

2. Pháp luật Việt Nam

a) Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

b) Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: phải có chức năng sản xuất phim.

Dịch vụ phát hành phim (CPC 96113), trừ băng hình

Căn cứ pháp lý:

- WTO, FATs, AFAS.

- Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29/06/2006.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngỳ 18/06/2009.

- Nghị định 54/2010/NĐ-CP ngày 21/05/2010.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs, AFAS

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%.

b) Hình thúc đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

c) Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cung cấp dịch vụ phát hành phim.

2. Pháp luật Việt Nam: doanh nghiệp phát hành phim, doanh nghiệp khác có đăng ký kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu phim phải có rạp chiếu phim để tham gia phổ biến phim.

Dịch vụ chiếu phim (CPC 96121)

Căn cứ pháp lý:  WTO, FATs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs, AFAS

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%.

b) Hình thúc đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

c) Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cung cấp dịch vụ chiếu phim.

đ) Điều kiện khác: nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được liên doanh hay hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nhà văn hóa, tụ điểm chiếu phim, câu lạc bộ và hiệp hội chiếu phim công cộng, đội chiếu bóng lưu động của Việt Nam.

2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ phát thanh, truyền hình (CPC 9613)

Căn cứ pháp lý: BIT Việt – Nhật

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. BIT Việt – Nhật: Nhà nước độc quyền về các hoạt động phát thanh truyền hình. Nhà nước không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài.

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; dịch vụ truyền hình theo yêu cầu (CPC 9613)

Căn cứ pháp lý: BIT Việt – Nhật.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs: Không quy định tại biểu cam kết

2. BIT Việt – Nhật: Nhà nước độc quyền thực hiện dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; dịch vụ truyền hình theo yêu cầu; không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực này.

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tin tức mới Xem tất cả