Cập nhật văn bản pháp lý Quý I năm 2016

  06/05/2016

A. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

I

Quy định chung về đầu tư

1

Thông tư 16/2015/TT-BKHĐ

18/11/2015

Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT

23/02/2016

Triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên Hệ thống công nghệ thông tin.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT

01/03/2016

Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4

Thông tư 55/2016/TT-BTC

23/03/2016

Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

Bộ Tài chính

II

Đầu tư xây dựng

1

Quyết định 2800/QĐ-BTC

29/12/2015

Công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2016.

Bộ Tài chính

2

Thông tư 01/2016/TT-BXD

 

01/02/2016

Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Các công trình hạ tầng kỹ thuật”

Bộ Xây dựng

 

3

Quyết định 1231/QĐ-UBND

14/03/2016

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

4

Thông tư 03/2016/TT-BXD

10/3/2016 

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Bộ  Xây dựng

5

Công văn 2079/VPCP-KTN

29/03/2016

Thực hiện Quyết định 154/QĐ-TTg ngày 29/01/2015.

Văn phòng Chính phủ

6

Thông tư 09/2016/TT-BXD

10/03/2016

Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng

7

Thông tư 06/2016/TT-BXD

10/03/2016

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng

8

Thông tư 05/2016/TT-BXD

10/03/2016

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng

9

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND

04/04/2016

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử Thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

10

Công văn 618/BXD-HĐXD

07/04/2016

Cấp giấy phép xây dựng công trình

Bộ Xây dựng

III

Xây dựng

1

Công văn 08/BXD-KTXD

06/01/2016

Điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.

Bộ Xây dựng

2

Công văn 45/BXD-KTXD

12/01/2016

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định 207/2013/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng

3

Thông tư 10/2015/TT-BXD

30/12/2015

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Bộ Xây dựng

4

Công văn 2317/VPCP-KTN

06/04/2016

Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc công trình cao tầng trong khu nội đô lịch sử Thành phố Hà Nội

Văn phòng Chính phủ

5

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP

05/04/2016

Quản lý vật liệu xây dựng.

Chính phủ

B. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

1

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT

05/04/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

C. THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

1

Công văn 54/TCT-CS

06/01/2016

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng cục Thuế

2

Công văn 593/TCT-CC

16/02/2016

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế

3

Thông tư 21/2016/TT-BTC

05/02/2016

Khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bộ Tài chính

4

Nghị định 28/2016/NĐ-CP

20/4/2016

Chính thức bỏ thu phí sử dụng đường bộ với xe máy

Chính Phủ

 

Tin tức mới Xem tất cả