Bản tin pháp luật quý IV năm 2016

  26/12/2016

TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

I

Đầu tư

1

Thông tư 24/2016/TT-BXD

01/09/2016

01/09/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng

2

Quyết định 1734/QĐ-TTg

06/09/2016

06/09/2016

Phê duyệt Đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực"

Thủ tướng Chính phủ

3

Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT

29/09/2016

15/11/2016

Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4

Luật số 03/2016/QH14

22/11/2016

01/01/2017

Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13

Quốc hội

5

Quyết định 369/QĐ-BCĐPPP

23/11/2016

23/11/2016

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)

Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

6

Nghị định 161/2016/NĐ-CP

02/12/2016

02/12/2016

Quy định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Chính phủ

II

Doanh nghiệp

7

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP

26/08/2016

16/09/2016

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

8

Thông tư 151/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

17/10/2016

01/01/2017

Hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Bộ tài chính

9

Thông tư 165/2016/TT-BTC

25/10/2016

01/01/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Bộ tài chính

10

Thông tư 215/2016/TT-BTC

10/11/2016

01/01/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Bộ tài chính

11

Công văn 5633/TCT-CS

06/12/2016

06/12/2016

Quy định về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng cục thuế

12

Quyết định 2484/QĐ-TTg

20/12/2016

20/12/2016

Phê duyệt Đề án hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Thủ tướng Chính phủ

III

Lao động – Tiền lương

13

Công văn 3647/BHXH-CSXH

21/09/2016

21/09/2016

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

14

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

25/10/2016

12/12/2016

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bộ Lao động Thương binh xã hội

15

Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH

25/10/2016

10/12/2016

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Bộ Lao động Thương binh xã hội

IV

Thuế, phí, lệ phí

16

Thông tư 264/2016/TT-BTC

14/11/2016

01/01/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Tài chính

17

Thông tư 226/2016/TT-BTC

 

11/11/2016

01/01/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

Bộ Tài chính

18

Thông tư 222/2016/TT-BTC

10/11/2016

01/01/2017

 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại

Bộ Tài chính

19

Thông tư 220/2016/TT-BTC

10/11/2016

01/01/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư

Bộ Tài chính

20

Thông tư 219/2016/TT-BTC

10/11/2016

 

01/01/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Bộ Tài chính

21

Thông tư 191/2016/TT-BTC

08/11/2016

01/01/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Bộ Tài chính

22

Thông tư 177/2016/TT-BTC

01/11/2016

01/01/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Tài chính

V

Sở hữu trí tuệ

23

Quyết định 1062/QĐ-TTg

14/06/2016

14/06/2016

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng chính phủ

24

Thông tư 263/2016/TT-BTC

14/11/2016

01/01/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Bộ tài chính

Tin tức mới Xem tất cả

Cập nhật văn bản pháp lý Quý I năm 2016

InvestOne trân trọng cung cấp tới Quý khách hàng và bạn đọc các văn bản pháp lý nổi bật trong Quý I năm 2016 thuộc các lĩnh vực: Đầu tư chung, Đầu tư xây dựng, Xây dựng, Sở hữu trí tuệ, Thuế, phí và lệ phí.